Privaatsuspoliitika

Xolo peab klientide isikuandmete privaatsust väga oluliseks. Käesolev poliitika kirjeldab reegleid, mille kohaselt Xolo töötleb Xolo veebisaiti www.xolo.io, mobiilirakendusi ja kõiki Xolo pakutavaid teenuseid kasutavate inimeste isikuandmeid.

 1. Peamised mõisted

  Xolo
  Teenusepakkuja, kes on kohustatud töötlema kliendi isikuandmeid teenuse osutamiseks. Sõltuvalt teenusest, on teenuse osutajaks järgmised isikud.
  • Xolo Go OÜ (registrikood 14717109, aadress Paju 1a, Tartu, Estonia) mis osutab teenust Go Service
  • Xolo OÜ (registrikood 12844111, aadress Paju 1a, Tartu, Estonia) mis osutab teenust Leap Service
  • Eespool nimetatud teenusepakkujaga seotud isik, mille andmed on toodud vastavalt teenuslepingus
  Klient
  Füüsiline isik, kes kasutab Xolo veebisaiti, rakendust või mis tahes Xolo poolt pakutavaid teenuseid
  IKÜM
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.
  Poliitika
  Käesolev privaatsuspoliitika
  Isikuandmed
  Mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eeskätt selliste andmete alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave ja võrguidentifikaator, või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel

  Xolo poolt töödeldavaid isikuandmeid on kirjeldatud Poliitika punktis 3
  Töötlemine
  Isikuandmete või Isikuandmete kogumitega tehtav mis tahes automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine
  Vastutav Töötleja
  Isik, kes kas üksinda või koos teistega teeb Isikuandmete Töötlemise eesmärki ja vahendeid puudutavaid otsuseid. Sõltuvalt osutatavast teenusest on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötaja:
  • Xolo Go OÜ või selle sidusettevõtja, kui Klient on tellinud teenuse Go Service
  • Xolo OÜ või selle sidusettevõtja, kui Klient on tellinud teenuse Leap Service
  Volitatud Töötleja
  Isik, kes Töötleb Isikuandmeid Vastutava Töötleja nimel

  Teenuse osutamise käigus võib Xolo tegutseda Volitatud Töötlejana, Töödeldes Isikuandmeid Kliendi või Kliendi juriidilise isiku nimel. Ent käesolev Poliitika ei reguleeri Xolo tegevust Volitatud Töötlejana.
  Teenus
  Mis tahes teenus, mida Xolo osutab veebisaidi www.xolo.io ja Xolo mobiilirakenduste vahendusel
  Teenus Go Service
  Võimaldab vabakutseliseks oleval kliendil osutada oma professionaalseid teenuseid oma äriklientidele virtuaalse äriühingu kaudu. Teenus Go Service sisaldab tüüplepingute pakkumist Kliendile tema äritegevuse ja ärikonto kohta
  Teenus Leap Service
  Võimaldab Kliendil asutada äriühingu ja seda kaugühenduse abil juhtida. Teenus Leap Service sisaldab mitmesuguseid teenuseid, mida Klient saab kasutada Xolo poolt Kliendi jaoks algselt loodud Osaühingu tegevuse teostamise käigus
 2. Poliitika kohaldatavus

  Käesolevat Poliitikat kohaldatakse sellisele Isikuandmete Töötlemisele juhul, kui Vastutavaks Töötlejaks on Xolo. Isikuandmete Töötlemisele, mida teostatakse Kliendi või tema juriidilise isiku nimel, kohaldatakse Xolo ja Kliendi poolt kontrollitava juriidilise isiku vahel sõlmitud täiendavat andmetöötluslepingut.

 3. Kogutavad isikuandmed

  Xolo Töötleb järgmisi Kliendi Isikuandmeid:

  1. Isiklikud Andmed – täisnimi (perekonna- ja eesnimi), sugu, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, postiaadress kontakti võtmiseks, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pank, kus on avatud isiklik pangakonto;
  2. Isikutuvastusandmed – passi koopiast saadud andmed, nt dokumendi number, väljaandmise kuupäev, aegumiskuupäev ja väljastanud asutus, foto, Portfelli või LinkedIn profiili URL;
  3. Kontrollimisandmed – andmed, mida Xolo kogub kehtivate rahapesuvastaste seaduste alusel Kliendile hoolsusmeetmete kohaldamiseks. Teenuse Go Service jaoks kogub Xolo andmeid selle kohta, kas Klient on riikliku taustaga isik ja kas Kliendile kohaldatakse rahvusvahelisi finantssanktsioone. Eespool nimetatud andmeid kogub ja Töötleb Xolo teenuse Leap Service osutamise käigus, kui Klient soovib kasutada kolmanda isiku poolt osutatavaid pangateenuseid;
  4. Taustaandmed – andmed, mida Xolo kogub ja Töötleb selleks, et kontrollida avalikest allikatest Klienti puudutavaid negatiivseid meediakajastusi;
  5. Profiiliandmed – Kliendi Google'i profiiliandmed, nagu nimi, e-posti aadress, keele-eelistus ja profiilipilt;
  6. Makseandmed – andmed Xolo Teenuse eest tasutavate maksete ja riigilõivude tasumise kohta, nt kontonumber (IBAN), kontoomaniku nimi, panga nimi, tehingu üksikasjad. Kui Klient otsustab tasuda Teenuse eest krediitkaardiga või PayPali kaudu, ei salvesta Xolo tema makseandmeid ja seetõttu ei oma Xolo neile juurdepääsu.
  7. Majandustegevusega seotud Andmed – eenuse Go Service osutamise käigus kogub ja Töötleb Xolo andmeid tegevusvaldkonna kohta, milles Klient soovib virtuaalse äriühingu kaudu tegutseda, teenuse Leap Service osutamise käigus kogub ja Töötleb Xolo andmeid majandustegevuse olemuse, sh. Leap Service'i poolt asutatava äriühingu poolt kavandatavate teenuste ja teenuste mahtude kohta;
  8. Seadme Andmed – teave seadme kohta, mille vahendusel Klient Xolo veebisaiti/rakendust kasutab, sealhulgas seadme mudel, nimetus või muu identifikaator ja IP-aadress;
  9. Eelistuste Andmed – Kliendi eelistused Xolo veebisaidil/rakenduses;
  10. Klienditoe Andmed – Xolo ja Kliendi vaheline suhtlus (veebi, e-posti, sotsiaalmeedia või vestluse kaudu tehtud päringud);
  11. Kasutusandmed – andmed Kliendi suhtluse kohta Xolo veebisaidil/rakenduses.
 4. Isikuandete kogumise allikad

  Enamiku Töödeldavatest Kliendi Isikuandmetest kogub Xolo otse Kliendilt. Xolo võib aga koguda Kliendi Isikuandmeid ka kolmandate isikute allikatest, näiteks finantssanktsioonide ja rahvusvaheliste finantssanktsioonide alla kuuluvate isikute andmebaasidest ning riikliku taustaga isikute andmebaasidest. Mõned neist andmebaasidest on avalikud ja mõned mitte.

 5. Kliendi Isikuandmete kogumise ja Töötlemise eesmärgid

  Xolo poolt kogutud Isikuandmeid Töödeldakse seadusega kehtestatud või käesolevas Poliitikas kirjeldatud eesmärkidel, muu hulgas järgmistel eesmärkidel:

  1. Lepingulisel eesmärgil – Xolo on kohustatud Töötlema Kliendi Isikuandmeid Kliendiga teenuslepingu sõlmimiseks ja Kliendile Teenuse osutamiseks;
  2. Nõuetele vastavuse eesmärgil – Xolo on kohustatud Töötlema Kliendi Isikuandmeid, et täita kehtivatest seadustest tulenevaid kohustusi, näiteks täita rahapesuvastaseid nõudeid ja võidelda pettustega, tagada rahvusvaheliste finantssanktsioonide täitmine, vastata ametiasutuste, kellega Xolo on kohustatud koostööd tegema, seaduslikele päringutele ja täita nende seaduslikke korraldusi;
  3. Analüütilisel eesmärgil – Xolo on kohustatud Töötlema Kliendi Isikuandmeid Teenuse, veebisaidi ja rakenduse haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks;
  4. Turunduseesmärgil – Xolo on kohustatud Töötlema Kliendi Isikuandmeid, et saata Kliendile asjakohast turunduslikku teavet Xolo teenuste ja meiega koostööd tegevate kolmandate isikute pakkumiste kohta, kui Klient on andnud selgesõnalise nõusoleku oma Isikuandmete kasutamiseks sellel eesmärgil;
  5. Isikustamise eesmärgil – Xolo on kohustatud Töötlema Kliendi Isikuandmeid Kliendile pakutavate Teenuste ja sisu isikupärastamiseks;
  6. Suhtlemise eesmärgil – et võtta ühendust Kliendiga halduseesmärkidel, nt klienditoe pakkumiseks, et käsitleda Teenusega seotud tehnilisi või õiguslikke küsimusi või jagada Teenust puudutavaid uuendusi või informatsiooni;

  Xolo ei kasuta Kliendi Isikuandmeid mitte ühelgi eesmärgil, mis ei vasta eelkirjeldatud eesmärkidele või mille kasutamine pole seaduse kohaselt nõutav või lubatud.

  Kliendil ei ole seadusest tulenevat kohustust esitada Xolole käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmeid. Teatud siin märgitud Isikuandmete kogumine võib tuleneda seadusest ja/või on Klientidele teenuse osutamiseks vältimatult vajalik (näiteks Kliendi kontrollimiseks vajalikud andmed). Nende andmete esitamata jätmine võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi, näiteks Xolo suutmatust täita meie seadusest tulenevaid kohustusi. Kliendil on õigus igal ajal küsida selgitusi mis tahes konkreetsete Isikuandmete esitamise kohustuse ja ka Isikuandmete esitamata jätmisest tulenevate võimalike tagajärgede kohta.

 6. Automatiseeritud otsuste tegemine

  Xolo pakub Xolo teenuseid Leap Service ja Xolo Go Service teatud tegevusvaldkonnas tegutsevatele Klientidele. Xolo teenused ei toeta kõiki tegevusvaldkondi. Xolo kasutab lepingueelse Töötlemise käigus automatiseeritud otsuste tegemise meetodit, et teha piisavalt kindlaks, kas Kliendil on õigus Xolo teenuseid kasutada.

  Automatiseeritud otsuste tegemine tähendab sellist otsuste tegemise viisi, mille käigus tehakse otsus üksnes Kliendi Isikuandmete automatiseeritud Töötlemise alusel. See tähendab Töötlemist, kasutades näiteks tarkvarakoodi või algoritmi, mis ei vaja inimese sekkumist.

  Vastuvõtmise protsessi käigus küsitakse Kliendilt teavet tegevusvaldkonna kohta, milles ta Xolo teenust kasutades tegutseb. Automatiseeritud otsuste tegemine on vajalik Xologa lepingu sõlmimiseks. Automatiseeritud otsustusprotsessi kasutatakse selleks, et aktsepteerida või lükata tagasi Kliendi taotlus sõlmida Xologa teenusleping. Juhul, kui Xolo teenused ei toeta tegevusvaldkonda, milles Klient soovib tegutseda, lükatakse Kliendi taotlus tagasi. Tagasilükkamisel teavitab Xolo Klienti e-posti teel tagasilükkamise põhjustest.

  Kliendil on õigus nõuda inimese sekkumist või esitada otsusele vastuväiteid, võttes ühendust Xologa.

 7. Töötlemise õiguslikud alused

  Xolo Töötleb Kliendi Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  1. Töötlemine on vajalik Xolo ja Kliendi vahelise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p b), Xolo töötleb Isikuandmeid Lepingulisel eesmärgil Xolo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu alusel;
  2. Töötlemine on vajalik Xolo juriidiliste kohustuste täitmiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p c). Xolo Töötleb Isikuandmeid Nõuetelevastavuse eesmärgil, et täita Xolole seadusega pandud kohustusi;
  3. Töötlemine on vajalik Xolo õigustatud huvides (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p f). Xolo Töötleb Isikuandmeid Analüütilisel või Isikustamise eesmärgil õigustatud huvi alusel;
  4. Klient on andnud nõusoleku oma Isikuandmete Töötlemiseks (IKÜM Artikkel 6, lg 1 p a). Xolo Töötleb Isikuandmeid Turunduslikul eesmärgil Kliendi nõusolekul.
 8. Isikuandmete edastamine

  Xolo võib edastada Kliendi Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nt:

  1. õigusasutustele ja reguleerivatele asutustele (nt äriregister), kellele Xolo on seaduse kohaselt kohustatud Kliendi Isikuandmeid avaldama;
  2. serveri majutajatele, kes majutavad Xolo servereid;
  3. isikutuvastamise teenuse pakkujad, kes aitavad Xolol Kliendi isikusamasust kontrollida ja Kontrollimiseandmeid omandada;
  4. sideteenuste pakkujatele, kes vahendavad e-kirju, telefonikõnesid, SMS-sõnumeid ja muud Xolo ja Kliendi vahelist suhtlust;
  5. klienditoe- ja kliendihaldusteenuste pakkujatele;
  6. turundusteenuste pakkujale;
  7. Kliendile või Kliendi kontrollitavale juriidilisele isikule pangateenust osutav Xolo partnerpank või muu finantsteenuse pakkuja;
  8. Xolo sidusettevõtjatele, st äriühingutele kes omab Xolo üle otsest või kaudset kontrolli; äriühingutele, mida Xolo otseselt või kaudselt kontrollib; või äriühingutele, mis on otseselt või kaudselt kontrollitav Xolo lõpliku emaettevõtja poolt. Kontrolli all mõistetakse olukorda, kus isik omab äriühingus enam kui viiekümneprotsendilist hääleõigust või omab muul alusel õigust suunata äriühingu finants- või tegevuspõhimõtteid või määrata äriühingu juhtkonda;
  9. teistele muudele Xolo Teenuse pakkumisega seotud isikutele (raamatupidajad, audiitorid, juristid, IT-süsteemide ja tugiteenuste pakkujad ja teised sisseostetavate teenuste pakkujad).

  Xolo on astunud samme selleks, et need andmete vastuvõtjad kaitseksid Isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning tagaksid, et Isikuandmeid Töödeldakse üksnes Teenuse osutamiseks ja kooskõlas kohaldatavate seadustega.

  Sellised kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) asuvates riikides, mis on kehtestanud teistsugused isikuandmete kaitse regulatsioonid ning mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust. Nendes riikides ei pruugi Isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) olla piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu tagatud samal tasemel nagu Euroopa Liidus.

  Kui kogutud Isikuandmeid edastatakse väljapoole EMP-d, kohustub Xolo tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise. Kui Klient soovib saada sellest koopiat, siis palume pöörduda meie poole allpool kirjeldatud viisil.

 9. Turvalisus

  Xolo rakendab vajalikke õiguslikke, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks kooskõlas kohaldatavate andmete kaitset ja turvalisust reguleerivate õigusaktidega. Isikuandmete kaitsmiseks tahtmatu või lubamatu Töötlemise, avalikustamise või hävitamise eest rakendatakse turvameetmeid.

  Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele rakendab Xolo järgmisi turvameetmeid:

  1. Xolo sõlmib asjaomase kolmanda isikuga andmetöötluslepingu;
  2. Xolo tagab, et vastav kolmas isik kohustub rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas käesoleva Poliitika ja kohaldatava õigusega;
  3. Xolo tagab, et (a) kolmas isik on asutatud jurisdiktsioonis, mida Euroopa Komisjon tunnustab jurisdiktsioonidena, kus on tagatud isikuandmete kaitse piisav tase või (b) Kliendi Isikuandmete Töötlemisele kohaldatakse muid IKÜM-s sätestatud asjakohaseid turvameetmeid.
 10. Isikuandmete terviklikkus ja säilitamine

  Xolo säilitab Isikuandmeid kohaldavate õigusaktidega nõutava või lubatud perioodi vältel, ent mitte kauem, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks Isikuandmeid koguti.

  Xolo rakendab mõistlikke meetmeid tagamaks, et meie poolt Töödeldud Isikuandmed oleksid nende kavandatavaks kasutamiseks usaldusväärsed, täpsed ja terviklikud, et täita siin kirjeldatud eesmärke.

 11. Isikuandmete Töötlemisega seotud Kliendi õigused

  Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisega seoses järgmised õigused:

  1. Õigus küsida teavet - Xolo on avaldanud käesolevas Poliitikas kogu teabe, mida Kliendil on õigus saada. Poliitika kehtiv versiooni on igal ajal Xolo veebisaidil kättesaadav.
  2. Õigus nõuda juurdepääsu - Kliendil on õigus taotleda Xololt koopiat kõigist oma Isikuandmetest, mida Xolo Töötleb.
  3. Õigus nõuda andmete parandamist - Kliendil on õigus taotleda Xololt oma Isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või puudulikud.
  4. Õigus nõuda andmete kustutamist - Kliendil on õigus taotleda Xololt oma Isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui Xolo on kohustatud jätkama Isikuandmete Töötlemist seaduse või Kliendi ja Xolo vahel sõlmitud lepingu kohaselt või kui Xolol on Isikuandmete Töötlemiseks muud seaduslikud alused.
  5. Õigus nõuda Töötlemise piiramist - Kliendil on õigus taotleda Xololt oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema Isikuandmeid Töödeldakse ebaseaduslikult.
  6. Andmete ülekantavuse õigus - Kliendil on õigus taotleda Xololt oma selliste Isikuandmete üleandmist Kliendile või, kui see on tehniliselt teostatav, kolmandale isikule, mille Klient on Xolole esitanud ja mida Xolo Töötleb kas nõusoleku või Kliendi ja Xolo vahel sõlmitud lepingu alusel.
  7. Vastuväidete esitamise õigus - Kliendil on õigus esitada Xolole vastuväiteid seoses tema Isikuandmete Töötlemisega, kui tal on alust arvata, et Xolol puudub Isikuandmete Töötlemiseks seaduslik alus.
  8. Õigus võtta tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek - Kliendil on õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud Töötlemise seaduslikkust.
  9. Õigus esitada kaebusi - Kliendil on õigus esitada kaebusi oma Isikuandmete Töötlemise kohta.

  Mainitud õiguste kasutamiseks peab Klient esitama Xolole kirjaliku taotluse (Xolo kontaktandmed on toodud punktis 16). Xolol on õigus keelduda taotluse rahuldamisest esitades keeldumise põhjuse.

  IKÜM-i artikli 12 lõike 3 kohaselt on Xolo kohustatud vastama taotlusele 1 kuu jooksul. Ent Xolo annab endast parima, et vastata kõigile Kliendi taotlustele 1 nädala jooksul.

 12. Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

  Xolo kasutab automaatselt kogutud teavet ja muud teavet, mida kogutakse tema veebisaidil küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kaudu.

  Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisait või selle teenusepakkuja edastab brauseri kaudu Kliendi arvuti kõvakettale (kui klient lubab), mis võimaldab veebisaidi või teenusepakkuja süsteemidel tuvastada Kliendi brauserit ning teatud informatsiooni fikseerida ja meeles pidada. Näiteks võivad küpsised aidata veebisaidil meeles pidada teatud eelistusi, mille Klient on veebisaidil valinud, näiteks keele-eelistused.

  1. Xolo kasutab veebisaidil järgmist liiki küpsiseid:
   • esimese isiku küpsised, mille Xolo salvestab Kliendi seadmesse. Need küpsised võimaldavad veebisaitide omanikel koguda analüütilisi andmeid, meelde jätta keeleseadeid ja täita muid head kasutajakogemust pakkuvaid kasulikke funktsioone;
   • kolmanda isiku küpsised, mis salvestatakse Xolo veebisaidil Kliendi seadmesse teiste teenusepakkujate poolt. Xolo võib kasutada kolmanda isiku analüüsivahendeid (nt Google Analytics), mis aitavad meil mõõta Xolo teenuse liiklust ja kasutustrende. Veebianalüüsi teenuse pakkujad analüüsivad Xolo veebisaidi ja teenuste kasutamist, et Xolo saaks meie veebisaiti/rakendust ja selle funktsioone täiustada ja muuta.
  2. Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
   • autentimisinfo säilitamiseks ja Isikuandmete kaitsmiseks kolmandate isikute eest;
   • meie Teenuse isikupärastamiseks, et aidata meeles pidada Kliendi valikuid veebisaidil, mõista ja salvestada Kliendi eelistusi tulevaste külastuste jaoks;
   • pakkuda kohandatud reklaame, sisu ja teavet;
   • jälgida Kliendi sissekandeid, esildisi ja olekut mis tahes Teenuse reklaami- või muudes tegevustes;
   • jälgida ja analüüsida Teenuse tõhusust;
   • koostada koondandmeid saidi liikluse ja saidi interaktsioonide kohta, et pakkuda tulevikus paremaid kasutuskogemusi ja tööriistu.

  Kliendil saab küpsised oma brauseri sätete kaudu igal ajal kustutada või blokeerida. Ent mõned küpsised võivad olla vajalikud Xolo Teenuste funktsionaalsuste või veebisaidi kasutatavuse tagamiseks. Seepärast saab Klient aru, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned veebisaidi omadused õigesti toimida. Üldisemat teavet küpsiste kohta leiab aadressilt http://www.allaboutcookies.org

 13. Google Analytics ja reklaamid

  Xolo on rakendanud järgmised Google Analyticsi funktsioonid:

  1. Taasturundus;
  2. Google Display-võrgustiku näitamiste aruandlus;
  3. Demograafiliste andmete ja huvide aruandlus.

  Xolo koos kolmandatest isikutest müüjatega (nt Google) kasutavad esimese isiku küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsiseid) ja kolmanda isiku küpsiseid või muid kolmanda isiku tuvastusvahendeid, et koguda andmeid selle kohta, kuidas Kliendid suhtlevad näidatud reklaamide ja muude meie veebisaidiga seotud reklaamiteenuse funktsioonidega.

  Kliendid saavad Google'i reklaamiseadete lehe kaudu määrata eelistusi selle kohta, kuidas Google neile reklaame esitab. Alternatiivselt saab klient neist loobuda, külastades võrgureklaami algatuse Network Advertising Initiative loobumislehte või kasutades püsivalt Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmoodulit.

  Xolo kasutab Google Analyticsit, et mõõta ja hinnata meie veebisaidi avalikule alale juurdepääsu ja liiklust selles ning luua meie veebisaidi administraatoritele kasutajate navigeerimisaruandeid.

  Xolo võtab meetmeid Google Analyticsi kasutamisega kogutud tehnilise teabe kaitsmiseks. Kogutud andmeid kasutatakse vaid vajaduspõhiselt tehniliste probleemide lahendamiseks, veebilehe haldamiseks ja külastajate eelistuste tuvastamiseks.

 14. Turunduslik suhtlus

  Kui Klient saab meilt turundusliku sisuga meile, võib ta neist igal ajal loobuda, järgides meilis sisalduvaid juhiseid või saates meili aadressile info@xolo.io

  Klient saab vaadata ja muuta seadeid, mis on seotud meilt saadavate reklaamteadete olemuse ja sagedusega, avades veebisaidi piiratud alal jaotise „Seaded“.

  Klient on kohustatud teadma, et kui ta loobub meilt turundusliku sisuga e-kirjade saamisest või muudab muul viisil meilt saadavate reklaamteadete olemust või sagedust, võib taotluse töötlemiseks kuluda kuni viis (5) tööpäeva. Lisaks saab ta meilt jätkuvalt teenusega seotud haldusliku iseloomuga sõnumeid ka pärast seda, kui on turundusliku sisuga teadete saamisest loobunud.

 15. Õigus käesoleva Poliitika muutmiseks

  Xolol on õigus käesolevat Poliitikat aeg-ajalt ühepoolselt muuta. Poliitika muutmise korral teavitab Xolo Klienti tingimustest e-posti teel. Kui uued tingimused viitavad Kliendi Isikuandmete Töötlemisele mis tahes uuel eesmärgil, milleks on vaja Kliendi nõusolekut, siis ei töötle Xolo Isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui on saanud vastava nõusoleku.

 16. Kontaktandmed

  Kui Klientidel on küsimusi käesoleva Poliitika või Isikuandmete Töötlemise kohta, on nad teretulnud edastama Xolole taotluse, päringu või kaebuse e-postiga aadressile: info@xolo.io

 17. Kinnitus

  Käesoleva Poliitika aktsepteerimisega kinnitab Klient, et on käesoleva Poliitikaga tutvunud, sellest aru saanud ja nõustub selle tingimustega.  Viimase versiooni kuupäev: 1. mai 2022